Algemene Voorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN WDM BEDRIJFSWAGEN SERVICES B.V.

 

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

voertuig:
het voertuig of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst;

huurder:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

verhuurder:
de rechtspersoon WDM Bedrijfswagen Services BV die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

consument:
de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;

schade van de verhuurder:de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van:
– beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren daarvan (hier wordt onder verstaan sleutel, alarminstallatie, documenten zoals kentekenpapieren of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) het voertuig en de derving van huurinkomsten.
–  met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden  aansprakelijk is.

bovenhoofdse schade:
schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1,85 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1,85 meter boven de grond bevinden.

bestuurder:
de feitelijk bestuurder van het voertuig.

schriftelijk:
in geschrift of elektronisch.

I Generieke bepalingen

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.

Artikel 2: Het aanbod

 1. Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder.
 2. Het aanbod is gedurende 14 dagen onherroepelijk behalve in het geval van onvoldoende beschikbaarheid.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico, de eventuele afkoopmogelijkheid van het eigen risico en de eventuele waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.
 4. Het aanbod vermeldt de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.
 5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling.
 6. Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Is dit niet mogelijk dan worden de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld.

Artikel 3: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder.
 2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.
 3. Indien van toepassing vermeldt de huurovereenkomst het op grond van artikel 9 lid 7 overeengekomen maximumbedrag met verwijzing naar de in artikel 12 lid 4 van deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperking.

Artikel 4: De prijs en de prijswijzigingen

 1. De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen zoals prijs per kilometer worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. De verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen.
 3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.
 4. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de  kilometerteller, tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld. Het hiervoor bepaalde over de kilometerteller is van overeenkomstige toepassing op de PTO- en koelmotor-bedrijfsurenteller.
 5. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.
 6. Huurkosten die niet uit de overeenkomst voortvloeien, kunnen niet in rekening worden gebracht.

Artikel 5: De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

 1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen. Verhuurder is verplicht het voertuig, tijdens openingstijden, in ontvangst te nemen.
 2. Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld.
 3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.
 4. Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder.
 5. Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventuele verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,00 per dag ( exclusief BTW ) bovenop de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met € 50,00 per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 6: Annulering

 1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling met een maximum van 20% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 35% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 40% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 50% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 75% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van verhuur: 90% van de huursom;
  • bij annulering op de dag van verhuur of later: de volle huursom.
 2. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag.

Artikel 7: Betaling

 1. Alleen voor huurovereenkomsten waarvan de huurperiode binnen drie maanden aanvangt, kan vooruitbetaling tot 50% van de huursom worden gevraagd. Bij aanvang van de huurperiode kan betaling van een waarborgsom worden verlangd.
 2. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan het voertuig, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van schade aan derden, binnen 6 maanden.
 3. Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden en verhuurder de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig te verhalen. De verhuurder houdt de huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.
 4. 4. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom onmiddellijk na afloop van de huurperiode te geschieden. Betaling van andere bedragen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum van de betreffende factuur. Indien niet binnen de betreffende termijn het volledige verschuldigde bedrag is voldaan, is de huurder van rechtswege in verzuim en is huurder vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als de gehele maand. Bij niet tijdige betaling is verhuurder gerechtigd aan de huurder administratiekosten in rekening te brengen.
 5. Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de huurder, waarbij de buitengerechtelijke kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld, met een minimum van € 75,00. Voor zover de huurder niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is huurder naast de rente een vergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8: Verplichtingen huurder

 1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan op zorgvuldige wijze en zoals een goed huurder betaamt. Daartoe behoort de verplichting om de aan huurder overhandigde berijdersinstructies in acht te nemen.

Daarnaast dient huurder ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.

 1. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij het voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder kan terugbezorgen.

Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

 1. Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen / zekeren.
 2. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen het voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.
 3. Het is huurder niet toegestaan het voertuig zelf te (laten) verhuren.
 4. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 5. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland, België, Luxemburg, Duistland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Scandinavië en Spanje * te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder. * Het is huurder uitdrukkelijk nimmer toegestaan het voertuig naar de Spaanse enclaves Melilla en Ceuta te brengen.
 6. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 7. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan

bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

 1. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).
 2. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen.
 3. Bestuurder (s) dient ( dienen ) minimaal 21 jaar oud te zijn en minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs.

Artikel 9: Instructies voor de huurder

 1. In elk voertuig zijn algemene berijdersinstructies aanwezig. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van huurder om deze instructies in acht te nemen, en in voorkomend geval in acht te laten nemen door de bestuurder(s) van het voertuig. Tevens staat huurder er voor in dat de bestuurder van het voertuig bekwaam is ten aanzien van de bediening van het voertuig.
 2. Huurder dient het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om het voertuig voor onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal zo tijdig gedaan worden dat huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen. Bij huurperioden van een maand of korter zal verhuurder huurder niet verplichten het voertuig voor regulier onderhoud aan te bieden.
 3. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 50,- (incl. BTW).
 4. Huurder dient de door verhuurder aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de door verhuurder aangegeven vereiste toevoegingen. Bij verkeerd brandstof en/of ad blue tanken is huurder volledig aansprakelijk voor de te lijden schade van verhuurder.
 5. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht:
  – hier zo spoedig mogelijk melding van te maken;
  – de instructies van verhuurder op te volgen;
  – gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
  – het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
  – de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.
 6. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:
  – melding te doen bij de politie ter plaatse;
  – binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;
  – zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
 7. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder(s) en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
 8. Het is huurder niet toegestaan met het voertuig zaken te vervoeren met een gezamenlijke waarde van meer dan € 15.000,-, tenzij anders is overeengekomen.
 9. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over:
  – verstoring van de werking van de kilometerteller, de tachograaf, de snelheidsbegrenzer of de PTO- en koelmotor- bedrijfsurenteller zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verstoring;
  – verbreking van het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verbreking;
  – het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;
  – defect raken van het voertuig;
  – vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan;
  – beslaglegging op het voertuig;
  – en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
 10. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Artikel 10: Verplichtingen verhuurder

 1. De verhuurder levert het voertuig met de wettelijke en overeengekomen modaliteiten en accessoires schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde brandstoftank en, voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
 2. Indien geen voertuig uit de overeengekomen categorie geleverd kan worden, zal op verzoek van huurder een upgrade in categorie voertuig plaatsvinden zonder dat hiervoor extra kosten in rekening kunnen worden gebracht. Aan een verzoek om een upgrade kan niet worden voldaan indien het overeengekomen voertuig zich reeds in de hoogste categorie bevindt.
 3. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven.
 4. Verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de voor het gebruik van het voertuig vereiste documenten.
 5. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een Nederlandstalige instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden, met vragen of opmerkingen.
 6. Verhuurder vermeldt op het voertuig duidelijk bij voorkeur in de nabijheid van de brandstofvulopening welk type brandstof plus eventuele toevoegingen voor het voertuig moet worden gebruikt.
 7. In de Nederlandstalige instructie wordt vermeld op welke niveaus het oliepeil en de bandenspanning dienen te worden gehouden.
 1. Verhuurder draagt zorg voor adequate pechhulp, zowel in Nederland als in het buitenland.

Pechhulp in het buitenland geldt alleen als – in de huurovereenkomst –  is afgesproken dat het voertuig ook in het buitenland gebruikt mag worden.

 1. Onder “adequate pechhulp” wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien het voertuig wegens een tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden en de geschatte reparatieduur langer dan twee werkdagen is. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed. Van “eigen schuld” als in de vorige zin genoemd is sprake als de huurder geheel, of in overwegende mate, heeft bijgedragen aan het ontstaan van de pech, ter uiteindelijke beoordeling door verhuurder.
 2. Verhuurder inspecteert het voertuig direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van het voertuig bij de eigen vestiging als bij inlevering van het voertuig op een andere vestiging van verhuurder.

Artikel 11: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

 1. Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot de op het huurcontract vermelde bedragen aan eigen risico. Voor voertuigen tot 3.500 kg geldt in geval van bovenhoofdse schade een eigen risico dat maximaal € 2.000,- bedraagt en voor andere schadegevallen maximaal € 1.000,-. Voor voertuigen boven de 3.500 kg geldt in geval van bovenhoofdse schade een eigen risico dat maximaal € 5.000,- bedraagt en voor andere schadegevallen maximaal € 1.500,-.
 2. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8 en/of artikel 9 van onderhavige algemene voorwaarden dan wel de schade anderszins aan huurder toerekenbaar is, is huurder volledig aansprakelijk voor door de verhuurder geleden schade, tenzij huurder bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is en/of volledige vergoeding door hem naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 3. Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft huurder overeenkomstig het eerste of tweede lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder, die is ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.

Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder zo spoedig mogelijk informeren indien schade is geconstateerd.

 1. In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij huurder volgens het tweede lid van dit artikel volledig aansprakelijk is.
 2. Huurder is altijd aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.
 3. In bepaalde voertuigen is een – door verhuurder aangebrachte – tachograaf aanwezig. Huurder dient de tachograaf op een juiste wijze te (laten) gebruiken.
 4. Bij over belading van het voertuig is huurder volledig aansprakelijk voor de daardoor door verhuurder te lijden schade. 

Artikel 12: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid van de verhuurder

 1. Verhuurder is in geval van schade aan de huurder veroorzaakt door een gebrek aan het voertuig aansprakelijk voor vergoeding van deze schade, behoudens voor zover de huurder / benadeelde recht kan doen gelden op uitkering krachtens verzekering of vergoeding uit andere hoofde.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken.
 3. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder (een) gebrek(en) te verhelpen, tenzij het geconstateerde gebrek of de geconstateerde gebreken een normaal gebruik van het voertuig niet in de weg staat cq staan. De in de eerste zin genoemde verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van (de gevolgen van) het gebrek cq de gebreken.

Artikel 13: Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

 1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van verhuurder liggen.
 2. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van administratie verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (incl. BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken.

Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (incl. BTW).

 1. Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is opgelegd.

Artikel 14: Beslag op het voertuig

 1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.
 2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 15: Derdenbeding

 1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgene deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.
 2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
 3. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het object door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
 5. Het hiervoor in lid 1 t/m 4 opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen. 

Artikel 16: Ontbinding van de huur

 1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen -onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente- indien: – – huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt
 • huurder over­lijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van beta­ling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard
 • verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
 1. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.
 2. Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden .
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Artikel 17: Klachten en Bemiddelingsregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten terzake verliest. 

Artikel 18: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

Verhuurder is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van zijn dienstverlening. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaruing van  verhuurder die te vinden zijn op de website www.wdm-autoverhuur.nl. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 13 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling.

Huurder en bestuurder kunnen om inzake en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd.

Artikel 19: Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

 

Namens WDM Bedrijfswagen Services B.V.

Juli 2019